جهت توسعه فعالیت های اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته اعتبار ویژه ای اختصاص یافت