اعطای تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش فعالیتهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی