صفحه آرشیو دانلود

 

 

 

 

آرشیو دانلود

دانلود قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین ومقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه ...
ادامه
دانلود قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین ومقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه ...
ادامه
دانلود قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین ومقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه ...
ادامه