اضافه کردن صنعت

لطفا برای استفاده از خدمات سامانه جامع کارآفرینی روستایی گلستان فرم سمت راست را تکمیل نمایید.برای استفاده بهتر و کمک به امر فروش در صورت امکان با عکسبرداری از کارگاه و یا محصولات تولیدی و شرح مختصری از آن به بهبود فروش کمک نمایید.

تصویر پرسنلی و کارگاه
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

تصویر محصولات
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید