صفحه آرشیو خبرها

 

 

 

 

آرشیو خبر

خبر  علی نصیبی مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان: توسط مردم و نیز انتخاب دهیاران توسط نمایندگان مردم و نقش آفرینی مناسب آنها طی سال های اخیر در راستای توسعه عمرانی و فرهنگی اجتماعی و ... روستاها علیرغم همه محدودیت ها، در بررسی قانون برنامه ششم توسعه نگاه شان به تقویت دهیاری ها و حمایت از این نهاد خدمات رسان بوده و از کاهش اختیارات این نهاد خدمات رسان و مردمی و واگذاری مسوولیت ها و اختیارات آنها به غیر جلوگیری شود.ز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  به خصوص نمایندگان محترم استان گلستان درخواست دارم با توجه به انتخاب ...
متن خبر
خبر  علی نصیبی مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان: توسط مردم و نیز انتخاب دهیاران توسط نمایندگان مردم و نقش آفرینی مناسب آنها طی سال های اخیر در راستای توسعه عمرانی و فرهنگی اجتماعی و ... روستاها علیرغم همه محدودیت ها، در بررسی قانون برنامه ششم توسعه نگاه شان به تقویت دهیاری ها و حمایت از این نهاد خدمات رسان بوده و از کاهش اختیارات این نهاد خدمات رسان و مردمی و واگذاری مسوولیت ها و اختیارات آنها به غیر جلوگیری شود.ز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  به خصوص نمایندگان محترم استان گلستان درخواست دارم با توجه به انتخاب ...
متن خبر
خبر  علی نصیبی مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان: توسط مردم و نیز انتخاب دهیاران توسط نمایندگان مردم و نقش آفرینی مناسب آنها طی سال های اخیر در راستای توسعه عمرانی و فرهنگی اجتماعی و ... روستاها علیرغم همه محدودیت ها، در بررسی قانون برنامه ششم توسعه نگاه شان به تقویت دهیاری ها و حمایت از این نهاد خدمات رسان بوده و از کاهش اختیارات این نهاد خدمات رسان و مردمی و واگذاری مسوولیت ها و اختیارات آنها به غیر جلوگیری شود.ز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  به خصوص نمایندگان محترم استان گلستان درخواست دارم با توجه به انتخاب ...
متن خبر
خبر  علی نصیبی مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان: توسط مردم و نیز انتخاب دهیاران توسط نمایندگان مردم و نقش آفرینی مناسب آنها طی سال های اخیر در راستای توسعه عمرانی و فرهنگی اجتماعی و ... روستاها علیرغم همه محدودیت ها، در بررسی قانون برنامه ششم توسعه نگاه شان به تقویت دهیاری ها و حمایت از این نهاد خدمات رسان بوده و از کاهش اختیارات این نهاد خدمات رسان و مردمی و واگذاری مسوولیت ها و اختیارات آنها به غیر جلوگیری شود.ز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  به خصوص نمایندگان محترم استان گلستان درخواست دارم با توجه به انتخاب ...
متن خبر
خبر  علی نصیبی مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان: توسط مردم و نیز انتخاب دهیاران توسط نمایندگان مردم و نقش آفرینی مناسب آنها طی سال های اخیر در راستای توسعه عمرانی و فرهنگی اجتماعی و ... روستاها علیرغم همه محدودیت ها، در بررسی قانون برنامه ششم توسعه نگاه شان به تقویت دهیاری ها و حمایت از این نهاد خدمات رسان بوده و از کاهش اختیارات این نهاد خدمات رسان و مردمی و واگذاری مسوولیت ها و اختیارات آنها به غیر جلوگیری شود.ز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  به خصوص نمایندگان محترم استان گلستان درخواست دارم با توجه به انتخاب ...
متن خبر